Tất cả các tài nguyên trong website này thuộc quyền sở hữu của Rozabi và/hoặc người đăng ký của nó và được bảo vệ bởi Luật Sở hữu trí tuệ bao gồm các vấn đề liên quan tới bản quyền, nhãn hiệu, sáng chế và các đối tượng khác.

Bạn có quyền được sử dụng website này và/hoặc tài nguyên của website này cho cá nhân hay nội bộ không nhằm mục đích kinh doanh, chúng tôi khuyến khích việc sử dụng này cùng với việc trích dẫn nguồn cũng như giữ nguyên đường liên kết (link/url) đến tài nguyên trên website này. Bất kỳ việc sử dụng khác, bao gồm việc sao chép, sửa đổi, tái xuất bản một phần hay toàn bộ, truyền tải, phân phối, cấp phép, bán hay xuất bản bất cứ tài nguyên nào đều bị cấm nếu không được sự chấp thuận trước bằng văn bản của Rozabi.

Các nhãn hiệu, biểu tượng của Rozabi đã được đăng ký vào bảo hộ theo Luật của nhà nước CHXHCN Việt Nam.

Rozabi không chấp nhận bất kỳ việc sử dụng website và/hoặc tài nguyên nào cùa website vào một trong những việc sau:

– Chống phá nhà nước CHXHCN Việt Nam.
– Xâm phạm quyền tự do cá nhân của người khác; và/hoặc làm nhục, phỉ báng, bôi nhọ người khác; và/hoặc gây phương hại hay gây bất lợi cho người khác.
– Gây rối trật tự công cộng; và/hoặc phạm pháp hình sự.
– Truyền bá và phân phối thông tin cá nhân của bên thứ ba mà không được sự chấp thuận của họ.
– Sử dụng vào mục đích kinh doanh và/hoặc thương mại mà không có sự chấp thuận trước bằng văn bản của chúng tôi, như là các cuộc thi, cá cược, đổi chác, quảng cáo hoặc kinh doanh đa cấp.
– Truyền đi những tập tin máy tính bị nhiễm virus gây hư hại hoạt động của các máy tính khác.
– Sử dụng các loại robot, nhện máy (spiders) và/hoặc bất kỳ thiết bị tự động nào, và/hoặc tự tay theo dõi và thu thập tài nguyên của website cho bất kỳ mục đích tái sử dụng mà không được sự cho phép trước bằng văn bản của chúng tôi.
– Sử dụng bất kỳ thiết bị, phần mềm và/hoặc tiến trình nào nhằm xâm phạm hoặc cố ý xâm phạm đến hoạt động của website.
– Bất kỳ hành động nào không hợp pháp và/hoặc bị cấm bởi các bộ luật tương ứng.
– Hành động xâm phạm đến quyền và lợi ích hợp pháp của Rozabi.
– Bất kỳ hành động nào mà chúng tôi cho rằng không thích hợp.